Raty 0%

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PHUMEBLE.PL

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez PHU Meble sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.phumeble.pl ( zwanego dalej Sklepem Internetowym ) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez PHU Meble sp. z o. o. w Gdańsku usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Spis treści :

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Rejestracja

IV. Zamówienia

V. Płatności

VI. Dostawa

VII. Reklamacje i Gwarancja

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

X. Ochrona danych osobowych

XI. Prawa własności intelektualnej

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń

XIII. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE

1. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ Meble” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 219, 80-266 Gdańsk ( adres rejestrowy i do doręczeń ).
NIP 584 020 14 82, REGON 002831194, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr 0000141808. Adres poczty elektronicznej : bok@phumeble.pl, tel. 58 345 43 67

2. Salon stacjonarny – sklepy stacjonarne prowadzony przez Sprzedawcę

3. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy www.phumeble.pl

4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta – osobisty panel administracyjny Klienta w Sklepie Internetowym tworzony w wyniku prawidłowej rejestracji.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

9. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia.

11. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem własnej floty transportowej, towaru określonego w zamówieniu, bez usługi wniesienia.

12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

13. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta.

15. Cena – wyrażona w złotych polskich kwota brutto należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

16. Rejestracja – założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 ze zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Regulaminem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.phumeble.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Meble sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 219, 80-266 Gdańsk, NIP 584 020 14 82, REGON 002831194, adres poczty elektronicznej bok@phumeble.pl , tel. 58 345 43 67.

2. Sklep www.phumeble.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.phumeble.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych sklepu www.phumeble.pl zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postnowień.

6. Sklep www.phumeble.pl prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów wyposażenia wnętrz, w tym w szczególności mebli – za pośrednictwem sieci internet na terenie Polski.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Sprzedawca wskazuje, że zdjęcia prezentowanych produktów na stronie internetowej www.phumeble.pl mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów w zależności od specyfikacji, parametrów i indywidualnych ustawień sprzętu elektronicznego Klienta.

9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu www.phumeble.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu www.phumeble.pl użyte są w celach informacyjnych.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszy Regulaminie mają zastosowanie przepisy : Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11. Klient może w dowolnym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu www.phumeble.pl oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego w Sklepie Internetowym, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

12. Oferowane do sprzedaży i dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary oznaczone przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA”. W przypadku, gdy Towary znajdują się na stronach Sklepu Internetowego ale nie są oferowane do sprzedaży i dokonywania zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego, są one oznaczone przyciskiem ”ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ ”.

III. REJESTRACJA

1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać bezpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez oznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenia może zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje natychmiastowo drogą elektroniczną na adres poczt elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Informacje zawarte na stronach Internetowego Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje poprzez wybór polecenia DODAJ DO KOSZYKA pod danym Towarem. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w KOSZYKU sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy , Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę.

3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjecie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres e-mail Klienta, wskazany podczas wypełniania formularza zamówienia.

5. Klient składający zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przyciskiem ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy podaje w szczególności nazwę Towaru, treść zapytania oraz swoje dane teleadresowe. W przypadku Towarów przy których znajduje się zwrot ZAPYTAJ O CENĘ, Klient ma możliwość skierowania zapytania w przedmiocie ceny Towaru, którym jest zainteresowany.

6. Po otrzymaniu od Klienta pocztą elektroniczną zapytań o których mowa w pkt. 4, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość pocztą elektroniczną, podając odpowiedź.

V. PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności :

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy ( w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy ).
Dane Sprzedawcy potrzebne dokonania przelewu
PHU Meble sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 219
80-266 Gdańsk
nr konta Santander Bank Polska I o/Gdańsk
91 1090 1098 0000 0000 0901 5542

b) płatność dokonana w kasie w jednym z salonów stacjonarnych należących do Sprzedawcy
( w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po dokonaniu wpłaty ).

2. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wys. wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, bez względu na na wybraną metodę.
Należność wynikająca z Umowy Sprzedaży pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Sprzedawca dokona zamówienia u producenta Towaru bezzwłocznie po jej otrzymaniu.

3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności wynikającej z Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od jej zawarcia, Umowa sprzedaży wygasa.

 

VI. DOSTAWA

1. Dostawa Towaru realizowana jest przez Sprzedawcę na terenie woj. pomorskiego.

2. Termin realizacji zamówienia to maksymalny czas w którym Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu dostarczenia Towaru na adres Klienta, podany w formularzu zamówienia lub czas w którym Sprzedawca poinformuje Klienta o możliwości osobistego odbioru Towaru w salonie stacjonarnym wskazanym w formularzu zamówienia.

3. Za początek biegu terminu realizacji zamówienia uważa się dzień otrzymania przez Sprzedawcę kwoty za Towar na należące do niego konto firmowe lub rachunek rozliczeniowy.

4. Dostępne są następujące formy dostawy Towarów do Klienta :

a) dowóz transportem firmowym Sprzedawcy
– transport na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu, Malborka – 20 ,- zł ( bez usługi wniesienia )
– transport na terenie woj. pomorskiego – 130,- zł ( bez usługi wniesienia )
– transport zamówienia powyżej 1500,-zł – bezpłatny na terenie Trójmiasta i woj. pomorskiego ( bez usługi wniesienia )

b) odbiór osobisty – bezpłatny w dowolnym salonie stacjonarnym PHU Meble sp. z o.o. wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia ( Gdańsk, Gdynia, Malbork )

5. Dostawa obejmuje dostarczenie Towaru pod budynek, w który znajduje się lokal Klienta.
Dostawa nie obejmuje wniesienia Towaru do lokalu na parter i piętra.

6. Towar dostępny w Sklepie Internetowym dostarczany jest w paczkach do samodzielnego montażu.

7. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

8. Sprzedawca zamieszcza na stronach Sklepu Internetowego informacje o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacja zamówienia.

9. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia po wcześniejszym uzgodnienie terminu dostawy oraz przedziału czasowego dostawy z Klientem.

10. Dostawa realizowana jest przez transport własny Sprzedawcy tylko w Dni robocze od godziny 10.00 do 18.00

11. Odbiór osobisty w salonach stacjonarnych Sprzedawcy jest możliwy w Dni Robocze od godz. 10.00 do 18.00 i soboty od godz. 10.00 do 14.00.

12. W chwili odbioru Towaru klient w obecności pracownika Sprzedawcy ma obowiązek sprawdzić stan i kompletność Zamówienia, w szczególności potwierdzając jego zgodność i brak uszkodzeń powstałych podczas transportu. Dokonanie odbioru przesyłki oznacza potwierdzenie jej kompletności i zgodności z Zamówieniem oraz Umową Sprzedaży.

13. Klient jest zobowiązany odebrać Towar od pracownika Sprzedawcy w ustalonym dniu i przedziale czasowym ( ustalonym z Klientem ). W sytuacji braku odbioru przez Klienta towaru, Klient zobowiązany jest pokryć koszty ponownej dostawy.

VI. REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym objęte są 2-letnią rękojmią i gwarancją producenta.

2. Rękojmi i gwarancji nie podlega Towar uszkodzony przy montażu lub w wyniku niezgodnego z celem i przeznaczeniem towaru użytkowania.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi :

a) podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeksy Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r (Dz. U. Nr 16 , poz. 93 ze zm.) oraz Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

b) zgłoszenia reklamacyjne dot. wad Towaru Klient może złożyć w formie :

– pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@phumeble.pl

– pisemnej na adres PHU Meble sp. z o.o., 80-266 Gdańsk ul. Grunwaldzka 219

– osobiście, w najbliższym salonie stacjonarnym należącym do Sprzedawcy.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie zgłoszenia reklamacyjnego :
– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
– rodzaju żądania Klienta określonego w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
– skanu lub kserokopii dokumentu sprzedaży lub nr jednego z tych dokumentów sprzedaży
– danych kontaktowych Klienta

5. Sprzedawca lub producent reklamowanego Towaru ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy lub producenta reklamowanego Towaru w powyższym terminie oznacza, że reklamacja została uznana za zasadną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi lub gwarancji niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Towaru do najbliższego Salonu stacjonarnego należącego do Sprzedawcy. Jeżeli jenak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemozliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

7. W przypadku wad nie wynikających z winy Sprzedawcy kosztami naprawy obciążony zostanie Klient ( o ile wyrazi uprzednią akceptację ceny przeprowadzenia odpłatnej reklamacji ).

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy być przekazane :
– pisemnie na adres Sprzedawcy PHU Meble sp. z o.o. 80-266 Gdansk ul. Grunwaldzka 219
– w formie elektronicznej na adres e-mial bok@phumeble.pl
– osobiście w dowolnym salonie stacjonarnym należącym do Sprzedawcy.

3. Przykładowy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia, jednak nie jest to konieczne.

4. Bieg terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są przekazywane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych – od dnia ich zawarcie.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenie Konsumenta o odstapieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy Towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym )

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar do Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Konsument może osobiście zwrócić Towar Sprzedawcy w jego salonie stacjonarnym PHU Meble sp. zo.o. 80-266 Gdańsk ul. Grunwaldzka 219.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w zakresie asortymentu oferowanego przez Sprzedawcę w odniesieniu do Umów Sprzedaży :

– o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
– w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącym Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie Towaru.

5. Zgodnie z art558 par. 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie Internetowym są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w tym Treści, w formie e-mail. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera.

3. Podane przez Klienta dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. IX.1 Regulaminu.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji i korzystania z funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu Internetowego, w tym korzystania z określonych Usług Elektronicznych i zawierania Umów Sprzedaży. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu Internetowego.

5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie Internetowym oraz rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta Konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji Konta w Sklepie Internetowym. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania Konta w Sklepie Internetowym wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2021r.

PHU Meble

Przewiń do góry

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.